Statut Szkoły pdf
doc
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
Załączniki
pdf
doc
Regulamin organizacji nauczania zdalnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie pdf
Regulamin wypożyczania sprzętu komputerowego na czas zdalnego nauczania
Wniosek o wypożyczenie sprzętu komputerowego
pdf
pdf
Wewnątrzszkolne zasady oceniania – nauczanie zdalne doc
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny pdf
Roczny plan pracy na rok 2021/2022 pdf
doc
Roczny plan pracy oddziału przedszkolnego na rok 2021/2022 pdf
doc
Program realizacji Doradztwa Zawodowego pdf
doc
Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem oraz w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów
pdf
Regulamin stołówki szkolnej pdf
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – SP pdf
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – ZSP pdf

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie trwania epidemii COVID-19
Wytyczne MEiN, MZ i GIS w trakcie epidemii COIVID-19 (wrzesień 2021)