Statut Szkoły pdf
doc
Zmiany w Statucie – uchwała pdf
doc
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
Załączniki
pdf
doc
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny pdf
Roczny plan pracy na rok 2023/2024 pdf
doc
Roczny plan pracy oddziału przedszkolnego na rok 2022/2023 pdf
doc
Program realizacji Doradztwa Zawodowego pdf
doc
Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem oraz w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów
pdf
Regulamin stołówki szkolnej pdf
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – SP pdf
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – ZSP pdf