Mazowsze przez pryzmat lokalnych ojczyzn

Szkoła w Grębkowie i Szkoła w Kopciach przystąpiły do projektu „Mazowsze przez pryzmat lokalnych ojczyzn”, którego celem jest edukacja młodzieży w zakresie oceny zasobów i walorów środowiska geograficznego oraz działań służących zrównoważonemu rozwojowi w lokalnej i regionalnej skali przestrzennej. Projekt realizowany jest przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.Obejmuje organizację zajęć dydaktycznych poświęconych środowisku wybranych regionów i przeznaczony jest dla uczniów szkół zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Składa się z dwóch etapów:
– warsztatów terenowych – wycieczek mających na celu zapoznanie uczniów z naturalnym krajobrazem regionu,
– seminarium podsumowującego oraz pracy własnej uczniów.

 

 

Warsztaty przyrodnicze pod nazwą „W dolinie Liwca – przyroda i ludzie” odbyły się 19 listopada 2018 roku. Głównym ich celem było zapoznanie uczniów ze zróżnicowaniem środowiska geograficznego doliny Liwca oraz różnymi formami wykorzystania środowiska tego obszaru w gospodarce. Ważnym celem było również przedstawienie roli rzek w działalności człowieka ( w czasach historycznych i obecnie). W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach oraz uczniowie klasy III Gimnazjum Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grębkowie. Zajęcia terenowe prowadzili nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Zakładzie Geoekologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego:

Dr Ewa Malinowska – geoekolog. W swojej pracy dydaktycznej i naukowej zajmuje się m.in. zagadnieniami ochrony przyrody i krajobrazu, przyrodniczymi uwarunkowaniami zagospodarowania terenu.

Mgr Tomasz Grabowski – geoekolog. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest szata roślinna Polski. Specjalizuje się też w analizie związków roślinności z innymi komponentami środowiska przyrodniczego.

Dr hab. Artur Magnuszewski prof. UW – hydrolog. W badaniach naukowych zajmuje się m.in. procesami korytowymi rzek, analizą źródeł zanieczyszczenia rzek, modelowaniem procesów hydrologicznych i systemami informacji geograficznej.

Dr Katarzyna Duda – Gromada – geograf społeczno – ekonomiczny. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu geografii turyzmu i geografii regionalnej (m.in. turystyce nawodnej i uzdrowiskowej, zagospodarowaniu i planowaniu turystycznym).

Dr Bożena Kicińska – Kierownik Projektu.

Dr Paulina Pokojska – Sekretarz Projektu.

Warsztaty terenowe odbywały się w 4 punktach badawczych:
1.Grodzisk– średniowieczna osada;
2.Liw – miejscowość o bogatej historii i szczególnych walorach krajobrazu;
3.Sowia Góra– ostaniec morenowy na prawym brzegu Liwca;
4. Moczydło– rezerwat przyrody.

Uczniowie pod opieką nauczycieli Moniki Skwierczyńskiej i Małgorzaty Wiąckiewicz, aktywnie uczestniczyli w zajęciach poznając rzeźbę terenu, litologię gleb, warunki hydrologiczne, klimat, faunę i florę oraz przekształcenia środowiska w wyniku działalności człowieka.

Przed nami seminarium podsumowujące, które odbędzie się już 16 listopada. Uczniowie przedstawią wówczas sprawozdania z przeprowadzonych badań i podzielą się swoimi doświadczeniami.

Małgorzata Wiąckiewicz