Dyżur wakacyjny

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie informuje, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli kompletne wnioski ( z załącznikami) zostały przyjęte na dyżur wakacyjny.

Zawieszenie zajęć

W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia koronawirusem u dziecka, Gminne Przedszkole w Grębkowie zawiesza działalność oddziału MOTYLKI (pięciolatki) i KRÓLICZKI (grupa mieszana) na okres od 17.05.2021r. do 21.05.2021r.

Jednocześnie apelujemy do rodziców, aby przyprowadzali do przedszkola tylko zdrowe dzieci.

Rekrutacja

Szanowni Państwo.

Decyzją Wójta Gminy Grębków została utworzona dodatkowa grupa w Gminnym Przedszkolu w Grębkowie. W związku z powyższym wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski, zostały przyjęte. Jednocześnie informuję, że są jeszcze wolne miejsca i rekrutacja trwa nadal.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie

Grażyna Sawicka

30 marca 2021

Szanowni Rodzice!

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  • 2. 1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

2) szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach;

  1. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczne) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369)

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

 

Uprawnieni rodzice  mogą przesłać wniosek na adres mailowy: sp_grebkow@op.pl